http://abshileh.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

خط مشی

شركت مهندسین مشاور آب شیله جهت كنترل و تضمین كیفیت پروژه‌ها، با بهره‌گیری از یک روش نظام مند و یكسان، با اتخاذ یك سیستم مدیریت متمركز، كلیه امکانات، محدودیتها و متدولوژی‌های متفاوت را مورد مطالعه قرار خواهد داد. سپس با استفاده از متدولوژی SSADM و نرم‌افزارهای Satra pm و استانداردهاى PMBOOK باعث كاهش بخشى از هزینه‌ها‏، زمان پروژه و نيز افزایش كیفیت در شیوه مدیریت در مقايسه با شیوه سنتی مدیریت پروژه خواهد شد. اين امر بعنوان راهبرد در سازماندهی پروژه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...